Ana içeriğe atla
Hayat Sigortası

İşsizlik Teminatlı Kredi
Hayat Sigortası

Kredi ödemeleriniz güvencemiz altında

İşsizlik Teminatlı Kredi Hayat Sigortası

Neden İşsizlik Teminatlı Kredi Hayat Sigortası?

QNB Finansbank’tan bireysel ihtiyaç kredisi kullanan kişilere sunulan bir Hayat Sigortası ürünüdür. Vefat ve Kaza Sonucu Daimi Maluliyet teminatları ile beraber Çalışma Durumuna Bağlı Değişken teminatlar ile kredi borcunu koruma altına alır.

Vefat teminatı ile hayatta karşılaşabileceğiniz risklere karşı kredinizin ödemelerini teminat altına alarak sevdiklerinize maddi güvence sağlar.

Kaza sonucu daimi maluliyet teminatı ile beklenmedik kazalarla karşılaşmanız durumunda kredinizin kalan ödemelerini bankaya yaparak size ve sevdiklerinize maddi koruma sağlar.

Çalışma durumunuza göre İşsizlik, Kaza veya hastalık sonucu geçici maluliyet ve Kaza veya hastalık sonucu gündelik hastane teminatları ile aylık taksit ödemeleriniz güvence altına alınır.

Teminatlar

Vefat ve kaza sonucu daimi maluliyet teminatları ile tazminat durumunda müşterinin toplam kalan kredi borcu ödenirken Çalışma durumuna bağlı değişken teminatlar ile aylık kredi taksit tutarı ödenir. Tazminat anındaki çalışma durumuna göre bordrolu çalışanlar için işsizlik, serbest meslek çalışanları için kaza veya hastalık sonucu geçici iş göremezlik ve diğer kişiler için kaza veya hastalık sonucu gündelik hastane teminatı verilir.

icon
Vefat Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde vefat etmesi halinde, katılım sertifikasında belirtilen vefat teminat tutarı, sigortalının daini mürtehine olan borçları oranında daini mürtehine ödenir. Kalan bakiye varsa sigortalının lehtar (lar)ına (lehtar belirtilmemişse kanuni varislerine) ödenir. 

icon
Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır, FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

icon
Çalışma Durumuna Bağlı Değişken Teminatlar

Sigortalı’nın, işten çıkarma ihbarı tarihinde çalışıyor olması ve Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı olması kaydıyla, belirlenen hâller çerçevesinde gelir getirici işini veya işlerini kendi iradesi dışında kaybetmesini ifade etmektedir. Sigortalının, bir iş akdine bağlı olarak çalışırken, rızası dışında haklı bir sebebe dayanmaksızın, işveren tarafından iş akdinin feshedilmesinin ardından en az 30 gün süreyle işsiz kalması durumunda, 30. günü izleyen işsizliğin devam ettiği her bir tam ay için sigortalıya poliçede belirtilen tutar ödenir. Bekleme süresi olan haller hariç bir aydan eksik süreler için gün başına aylık tazminatın 1/30’una eşit bir tutar ödenir. Poliçe dönemi içerisinde hasar başına en fazla altı ay, yenilemeler dahil toplam sigorta süresi içinde ise azami 18 ay ödeme yapılır. Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan sigortalının istem dışı işsiz kalması durumunda, sigortalının aynı işverenle aynı işyerinde kesintisiz 180 gün çalışmış olma şartını yerine getirmiş olması, Türkiye İş Kurumu tarafından resmi olarak işsiz kabul edilmesi ve poliçe/sertifika başlangıç tarihi itibari ile 90 günlük muafiyet süresini geçirmiş olması şartıyla, sigortalı yeni bir işe başlayana kadar (en fazla 6 aya kadar) işsizliğin devam ettiği her bir tam ay için sigortalıya işsizlik teminatı kadar tazminat ödenir. Söz konusu teminata ilişkin ilk ödemenin yapılması için riskin gerçekleştiği tarihi takiben 30 günlük bekleme süresi uygulanır ve bekleme süresi için tazminat ödenmez. Tazminat ödemesi, poliçe/sertifikanın başlangıç tarihini takip eden tam aylarda gerçekleştirilir. Bekleme süresi içerisinde sözleşmenin iptal olması durumunda tazminat ödemesi yapılmaz. İki veya daha fazla işsizlik süresi arasında 6 ay bulunması durumunda, takip eden işsizlik süresi için bekleme süresi uygulanmaz. Sigortalı, teminat kapsamı altında ödenmiş olan son aylık tazminattan sonraki 6 aylık dönemde sigortacıdan başka bir işsizlik tazminatı talebinde bulunamaz. Sigorta sözleşmesi yapılırken sigortalı tarafından bilinen veya bilinmesi gereken nedenlere bağlı işsizlik süresi için sigortacının herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. 

Serbest meslek sahibi statüsünde bulunan sigortalının poliçe/sertifika başlangıç tarihi itibari ile hastalık sonucu Geçici İş Göremezlik hali için 90 günlük muafiyet süresinin geçmiş olması gerekir. Kaza sonucu geçici iş göremezlik durumu için bu süre aranmaz. Geçici iş göremezlik durumunda bu durum sona erene kadar (en fazla 6 aya kadar) geçici iş göremezliğin devam ettiği her bir tam ay için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan iş göremezlik tazminatı ödemesi alınması şartıyla geçici iş göremezlik teminatı kadar tazminat ödenir. Söz konusu teminata ilişkin ilk ödemenin yapılması için riskin gerçekleştiği tarihi takiben 30 günlük bekleme süresi uygulanır ve bekleme süresi için tazminat ödenmez. Aylık tazminat tutarı; kaza veya hastalık sonucu geçici iş göremezlik riski gerçekleşmeden önceki aylık kredi geri ödeme tutarı kadar olup bu tutar azami 30.000 TL’dir. Sigortalı, teminat kapsamı altında ödenmiş son tazminattan sonra, söz konusu ödemenin temelini teşkil eden nedenlerden kaynaklanmayan geçici iş göremezlik halleri için bir ay, aynı veya ilişkili bir nedene bağlı olan geçici iş göremezlik halleri için ise altı ay süreyle sigortacıdan yeni bir talepte bulunamaz. İki veya daha fazla geçici iş göremezlik dönemi arasında geçici iş göremezliğin niteliğine bağlı olarak bir ay yahut altı aydan daha kısa bir süre bulunması durumunda, takip eden geçici iş göremezlik dönemi için bekleme süresi uygulanmaz. İş göremezliğin başladığı tarihten önceki kredi taksitleri teminat kapsamında değildir. Bu teminat kapsamında, hasar başına azami altı ay, yenilemeler dahil toplam sigorta süresi içinde ise azami 18 ay ödeme yapılır. Bekleme süresi olan haller hariç bir aydan eksik süreler için, her bir gün başına geçici iş göremezlik tazminatının 1/30'una eşit tutarda tazminat ödenir. Tazminat ödemesi, poliçe/sertifikanın başlangıç tarihini takip eden tam aylarda gerçekleştirilir.

Bu teminat; tazminat talebinde bulunulduğunda, çalışmayan ve herhangi bir mesleki faaliyette bulunmayan (ev hanımı, emekli) ve devlet memuru kişileri kapsamaktadır. Sigortalının bir hastalık sonucu hastanede yatarak tedavi görmesini gerektiren durumlarda, 90 günlük muafiyet süresini geçirmiş olması şartıyla, bekleme süresi olan 3 gece veya daha fazla süreyle hastanede yatması halinde sigorta başlangıcında belirlenen teminat tutarı sigorta genel ve özel şartları dahilinde ödenir. Kaza sonucu hastanede yatarak tedavi görmesini gerektiren durumlarda muafiyet süresi aranmaz. 

Sigortalının en az 3 gece süreyle sürekli olarak hastanede yatması ve bu durumu tam teşekküllü hastane raporu ile belgelemesi halinde belirlenen aylık tazminat ödenir. Aylık tazminat tutarı; risk gerçekleşmeden önceki aylık kredi geri ödeme tutarı kadardır. Bu teminat kapsamında, hasar başına azami altı ay, yenilemeler dahil toplam sigorta süresi içinde ise azami 18 ay ödeme yapılır. Sigortalı, teminat kapsamı altında ödenmiş son tazminattan sonra, söz konusu ödemenin temelini teşkil eden nedenlerden kaynaklanmayan gündelik hastane hâli için 1 ay, aynı veya ilişkili bir nedene bağlı olan gündelik hastane hâlleri için ise 6 ay süreyle sigortacıdan yeni bir gündelik hastane tazminatı talebinde bulunamaz. Poliçe süresi içinde ikinci kez gündelik hastane teminatı başvurusunda yeniden 3 gece yatış şartı aranmaz.

Muafiyet ve Bekleme Süreleri:

Çalışma durumuna bağlı değişken teminatlar için 90 günlük muafiyet süresi bulunmaktadır. Kaza sonucu geçici iş göremezlik ve kaza sonucu gündelik hastane teminatlarında bu süre aranmaz. İşsizlik ve geçici iş göremezlik teminatları için 30 günlük bekleme süresi uygulanmaktadır. Gündelik hastane teminatının geçerlik kazanması için 3 gece hastanede yatma şartı aranır. 

Teminat Tutarları Ne Kadardır?

Vefat ve Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatları, sigortalının kredi borcuna eşit olarak hesaplanır. Uzun süreli sigortalarda teminat tutarı yıllık azalan şeklinde hesaplanır. Çalışma durumuna bağlı değişken teminat tutarı azami 30.000 TL olmak üzere ilgili kredinin aylık taksit tutarı kadardır. Her bir tazminat talebinde azami 6 aya kadar ödeme yapılabilir. Sigortalılık süresi boyunca azami 18 aya kadar ödeme yapılır.

Merak Ettikleriniz

Azami sigortaya katılım yaşı 65’tir. Sigortalı yaşı ve sigorta süresinin toplamı 70’i geçmemelidir.

Bu sigorta ürünü, kredi süresi ile uyumlu olacak şekilde düzenlenir.

Müşteri Yorumlarımız

Bugünü yaşayanların sigorta şirketi.

Diğer Hayat Sigortası Ürünlerimiz

Sağlığınızı veya geleceğinizi güvence altına almak için diğer ürünlerimizi de inceleyebilirsiniz.

Akıllı Hayat Ürün Kartı

Akıllı Hayat Sigortası Plus

Akıllı Hayat Ürün Kartı

Akıllı Hayat Sigortası

Bütçeme Destek Ürün Kartı

Bütçeme Destek Hayat Sigortası

Uzun Süreli Ürün Kartı

Uzun Süreli Hayat Sigortası

 

xcsc

QNB Sigorta'nın katkılarıyla hayatınıza fayda katan bir portal.