Ana içeriğe atla
Grup Hayat Sigortası

Grup
Hayat Sigortası

Grup Hayat Sigortası

Grup Hayat Sigortasına sahip olmanız için 4 iyi neden!

Beklenmedik riskler karşısında siz ve çalışanlarınız güvencemiz altında.

Çalışanlarınızı iş hayatlarında karşılaşabilecekleri risklere karşı güvence altına alır.

Devlet tarafından sağlanan vergi avantajı ile çalışanlarınız için ödediğiniz primler için vergi indiriminden faydalanabilirsiniz.
 

Birden fazla teminat seçeneği sunar.

Çalışanlarınızın şirketinize olan bağlılığını arttırır.

Avantajlar

kurumsal
Vergi Avantajı

İşveren olarak ödediğiniz sigorta primlerini (primin gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması kaydıyla), beyan edilen yıllık gelirin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde indirebilirsiniz.

Vergi avantajından faydalanmak için, poliçe makbuzunuzun ve daha sonraki ödemelerinizin tutarını Gelir Vergisi Beyannamesi'nde belirtmeniz yeterlidir.

Teminatlar

kurumsal
Vefat Teminatı

Sigortalının vefatı halinde poliçede belirtilen vefat teminatı tutarı ödenir.

kurumsal
Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigortalının, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda tanımlanan bir kaza sonucu vefatı halinde poliçede belirtilen tutar ödenir.

kurumsal
Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının sigorta süresi içinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları'nda (FKSGŞ) tanımlanan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl içinde daimi olarak malul kalması halinde tıbbi tedavisinin sona ermesinin ve daimi maluliyetin tespitinin ardından poliçede belirlenen daimi maluliyet tazminat tutarı, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarında belirtilen oranlar dahilinde hesaplanır, FKSGŞ’de yer almayan oranlar için ise Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, sağlık kurulu raporundaki kazaya ilişkin engel oranı dikkate alınır. Bir kaza, vefat ve daimi maluliyet tazminatına aynı zamanda hak kazandırmaz. Ancak daimi maluliyet tazminatı ödenmiş bulunan sigorta ilişkisinin sigortalısı, kazanın oluş tarihinden itibaren bir sene içinde ve bu kaza sebebiyle vefat ettiği takdirde hak sahiplerine, ödenmiş bulunan daimi maluliyet tazminatı ile vefat tazminatı arasındaki fark ödenir.

kurumsal
Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı

Sigortalının; sigorta süresi içinde gerçekleşen bir kaza neticesinde, kaza gününden itibaren bir sene içinde ödenen tedavi masrafları, doktor ücreti, ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masrafları (nakil ücretleri hariç) sigorta poliçesinde belirtilen teminat tutarına kadar ödenir.

kurumsal
Kaza Sonucu Gündelik Teminatı

Sigortalının, FKSGŞ'de tanımlanan bir kaza neticesinde, geçici olarak çalışamayacak hale gelmesi durumunda poliçede belirtilen tutar ödenir. Sigortalı, kısmen çalışabilecek durumda bulunduğu veya kısmen çalışabilecek duruma geldiği takdirde, o tarihten itibaren kaza sonucu gündelik tazminat tutarı yarıya indirilir. Bu tazminat tıbbi tedavinin başladığı günden, sigortalının iyileşerek çalışabilecek duruma geldiği güne kadar bir sigorta yılı içinde en fazla 90 gün için ödenir.

kurumsal
Kaza veya Hastalık Sonucu Gündelik Hastane Teminatı

Sigortalının kaza veya hastalık nedeniyle en az yedi gece hastanede yatarak tedavi görmesi durumunda hastanede yattığı her gün için poliçede belirtilen günlük teminat tutarı ödenir.

kurumsal
Toplu Taşıt Araçlarında Kaza Sonucu Vefat Teminatı

Sigortalının, yolcu olarak havayolu, demiryolu ve denizyolu taşıtları ile ticari kara yolu toplu taşıtlarında ücret ödeyerek seyahat ederken meydana gelen bir kaza sonucunda vefat etmesi halinde, poliçede belirtilen tutar ödenir.

kurumsal
Hastalık Sonucu Tam ve Daimi Maluliyet Teminatı

Sigortalının; sigorta süresi içinde gerçekleşen bir hastalık sonucunda tam ve daimî olarak malul kalması halinde, sigorta katılım sertifikasında/poliçesinde belirtilen hastalık sonucu tam ve daimî maluliyet tazminat tutarı ödenir. Hastalık Sonucu Tam ve Daimî Maluliyet halleri, tıbbi tedavinin sona ermesini takiben Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ekinde yer alan, Özürlülük Oranları Cetvelinde sayılan %60 ve üstü oranlara karşılık gelen maluliyet halleridir. QNB Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş., gerekli gördüğü durumlarda, yukarıda belirtilen yönetmelik ekinde yer alan Özürlü Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından rapor talep edebilir.

Sigorta Süresi

Sigorta süresi 1 (bir) yıldır.

Prim Tutarı

Ödenmesi gereken sigorta primi; seçilen teminatların tutarlarına, sigortalı adayının cinsiyetine ve yaşına göre belirlenir.

Grup Hayat Sigortası’ndan bir işyerinde çalışan kişiler ve onların aileleri faydalanabilir. Sigortalı yaşı 18-65 yaşları arasında olabilir

Talep göndermek
ister misiniz?

Ürün Seçiniz
CAPTCHA

Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Müşteri Yorumlarımız

Bugünü yaşayanların sigorta şirketi.

 

xcsc

QNB Sigorta'nın katkılarıyla hayatınıza fayda katan bir portal.