Ana içeriğe atla

Otomatik katılım sisteminde cayma hakkını kullanmayan katılımcılar, hak ediş şartlarına tabi ve bir defaya mahsus olarak Başlangıç Devlet Katkısı avantajından da faydalanabilir. Sözleşme bilgilerinizde gösterilen tutar, mevcut tüm otomatik katılım sertifikalarınız da dahil olacak şekilde hesaplanan toplam ilave devlet katkısı tutarıdır.

Çalışanların hayat standartlarını emeklilik döneminde de koruyabilmeleri ve ülke genelinde birikim alışkanlığının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Otomatik Katılım Sistemi, kamu ve özel sektör çalışanlarının, bireysel emekliliğe otomatik olarak dahil edildiği bir uygulamadır.

Çalışanların birikimleri çalışanın emeklilik fonlarında ve devlet güvencesi altında olduğu için bir risk bulunmamaktadır.

Katılımcı, aşağıda belirtilen oran ve süreler doğrultusunda devlet katkısı hesabındaki tutara hak kazanır:

 • 3 yıldan 6 yıla kadar %15
 • 6 yıldan 10 yıla kadar %35
 • 10 yıl ve daha fazla olması durumunda %60
 • Emeklilik hakkı kazananlar ile bu sistemden vefat ve maluliyet gibi nedenlerle ayrılanlar tamamına hak kazanır.

Dilerseniz emeklilik planına dahil olduğunuzun bildirildiği tarihten itibaren 2 ay içinde cayma hakkını kullanabilirsiniz. Cayma halinde, ödenen katkı payları, varsa hesapta bulunan yatırım gelirleri ile birlikte herhangi bir kesinti olmadan on işgünü içerisinde çalışana iade edilir.

Dilerseniz emeklilik planına dahil olduğunuzun size bildirildiği tarihten itibaren cayma hakkını kullanabileceğiniz ilk 2 aydan sonra sistemden çıkış hakkını kullanabilirsiniz. Sistemden ayrılma işlemi gerçekleştiren çalışanlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın belirleyeceği esaslar dâhilinde her yıl tekrar otomatik olarak sisteme dâhil edilirler.

Otomatik Katılım Sistemi ile emekliliğe hak kazanmak için yine 10 yıl sistemde kalmak ve 56 yaşını doldurmak gerekmektedir.  

 Çalışanın emeklilik hakkını kullanarak sistemden ayrılmayı talep etmesi halinde, hesap birleştirme işlemine tabi tutulur. Çalışanın aynı veya farklı şirkette bu bölüm kapsamında kurulan birden fazla sözleşmesi bulunması halinde, çalışanın sisteme giriş tarihi, yürürlükte bulunan bu sözleşmeler kapsamında dahil olunan planlar arasında en eski plan girişi dikkate alınarak belirlenir. Bu durumda çalışanın bu kapsamdaki tüm sözleşmelerinden emekliliğe hak kazanması için en az birinden bu hakkı kazanması ve hesaplarını birleştirmesi gerekir.

Evet, dilerseniz otomatik katılım hesabınıza katkı payı ödemesi yapmaya ara verebilirsiniz. Ara verme talebi, en geç talep tarihini izleyen ikinci ücret ödemesinden itibaren çalışanın yeniden katkı payı ödemesi talebine kadar geçen süre veya ara vermeyi talep ettiği süre boyunca uygulanır. Ara verme dönemi için süre kısıtı uygulanmaz. Başlangıç dönemi içinde ara verme talebinde bulunulamaz.

Birikimler, İşveren ile emeklilik şirketlerinin üzerinde anlaştığı emeklilik fonlarında değerlenecektir. Çalışanların, mevzuatta belirtilen şartlar dahilinde oluşturulan fonlar veya fon karmaları arasında seçim yapma hakkı olacaktır. 

Çalışanların herhangi bir şey yapmasına gerek bulunmamaktadır. Otomatik Katılım için işverenler emeklilik şirketlerine başvurarak çalışanlarının ilgili emeklilik planına girmelerini sağlayacaktır.

 • Emeklilik Şirketinin Seçimi: İşveren, çalışanlarını Otomatik Katılım kapsamında Bireysel Emeklilik planına dahil etmek sorumluluğundadır. Çalışanları adına, en az bir emeklilik şirketi ile sözleşme yapmakla yükümlüdür. Kamu/özel ayrımı olmaksızın herhangi bir işveren, sektörde yer alan kamu/özel bütün emeklilik şirketleri ile otomatik katılım sistemi için anlaşma yapabilir.  Çalışanlar  ayrıca bir emeklilik şirketi seçmeyeceklerdir. İşveren emeklilik şirketi değişikliği yapabilir (İlk Şirkette 2 yıl, sonraki şirketlerde en az 1 yıl kalmak koşuluyla emeklilik şirketi değişikliği yapabilir.
 • Fonların Seçimi: İşveren, sisteme giriş esnasında çalışandan faizli/faizsiz fon tercihini alır, tercihte bulunmayan çalışanları için söz konusu tercihi yapar. Bu kapsamda, katkı payları yapılan tercih doğrultusunda öncelikle 2 aylık süre boyunca faizli/faizsiz fonlarda değerlendirilir, akabinde ise standart fonda yatırıma yönlendirilmeye devam eder.
 • Katkı Payının Ödenmesi: İşverenler, çalışanların ücretinden kesilen katkı paylarını ücret ödeme gününü takip eden işgünü bireysel emeklilik otomatik katılım hesabına yatırmakla yükümlüdür.Çalışandan yapılan kesintinin Otomatik Katılım hesabına geç, eksik aktarması veya aktarmaması durumunda  oluşan gelir kaybından işveren sorumludur. Ayrıca işverenin otomatik katılım kapsamındaki yükümlülüklere ve düzenlemelere uymaması halinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca 100 TL idari para cezası uygulanır.
 • Devir İmkanı: İşveren operasyonel gereklilikleri dikkate alarak, şirket seçimi ve katkı payının kesilmesi hariç diğer yükümlülüklerinin icrasını emeklilik şirketine bırakabilir.

Hayır. İşveren, çalışanları adına herhangi bir katkı payı ödemesi gerçekleştirmeyecek.

Daha yüksek bir emeklilik birikimine ulaşabilmek için dilerseniz işvereninizden daha yüksek bir kesinti yapmasını isteyebilirsiniz.

Prime esas kazancın %3’üne karşılık gelen tutar her ay katkı payı olarak ödenecek. Örneğin, prime esas kazancı 2.500TL olan bir çalışanın minimum katkı payı tutarı 75TL olacak. Çalışanın ücretinden yapılacak kesinti dışında katkı payı ödemesi yapılamayacaktır. Çalışan daha yüksek bir emeklilik birikimine ulaşabilmek için dilerse İşvereninden, minimum katkı payından daha yüksek bir kesinti yapmasını isteyebilir. Ancak, devlet katkısı alınmasına ilişkin üst sınır kuralı burada da geçerli olacaktır.

Evet, kişinin bireysel emeklilik sözleşmesi olsa da kamu ve özel sektör çalışanları yeni sisteme dahil olacaklar. Mevcut sözleşmeler Otomatik Katılım Sistemi'ne aktarılamayacak. Bağkur’a bağlı çalışanlar kapsam dahilinde değildir.

 • %30 Devlet Katkısı uygulamasından yararlanırsınız. (çalışanın bireysel sözleşmesi varsa Devlet Katkısı limiti, Otomatik Katılım sözleşmesi için ayrı olacaktır.)
 • Cayma/çıkış hakkını kullanmadığınız takdirde, sisteme girişte bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL tutarında ilave Devlet Katkısından faydalanırsınız.
 • Sistemde kalıp emeklilik hakkını kullanırsanız ve hesabınızdaki birikimi en az 10 yıl boyunca, düzenli gelir olarak almayı tercih ederseniz, birikiminizin %5’i kadar ek Devlet Katkısı ödemesine hak kazanırsınız.
 • Otomatik katılım sistemi kapsamında sunulan emeklilik planlarında, emeklilik şirketlerince fon işletim gideri kesintisi dışında başka bir kesinti yansıtılmaz.

İşverenler, çalıştırdıkları çalışan sayısına göre aşağıdaki tabloda belirtilen tarihte çalışanlarını sisteme dahil edeceklerdir.

Çalışan SayısıÇalışanların Otomatik Katılım Kapsamına Dahil Edileceği Tarih
1.000 ve üzeri01.01.2017
250-999 arası01.04.2017
100-249 arası01.07.2017
50-99 arası01.01.2018
10-49 arası01.07.2018
5-9 arası01.01.2019

*Kamu idareleri ve sosyal güvenlik kurumunda çalışanlar 01.04.2017 tarihinden itibaren, kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar ise 01.01.2018 tarihinden itibaren Otomatik Katılım Bireysel Emeklilik Sistemine dahil edilecektir.

 1. Türk Vatandaşı veya 29 Mayıs 2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. Maddesi kapsamında olan,
 2. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/a (Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı çalışanlar) ve 4/c (Emekli Sandığı'na bağlı devlet memurları) maddelerine göre mevcut çalışanlar ve yeni işe başlayanlar

 otomatik katılım kapsamındadır.

01.01.2017 itibariyle hayata geçmiştir.